Dessa aktiviteter stöttas ekonomiskt eller bedrivs av medlemmar inom FiNk.

Inventering av Vikbolandet

Under 2020 kommer Fink att genomföra en heltäckande inventering av Vikbolandet. Tanken med inventeringen är att få större kunskaper om bra fågelmarker på Vikbolandet samt förhoppningsvis hitta roliga arter!

Sjöfågelinventering

Rördrom. Foto: Clas Tornefjell

Sjöfågelinventeringen är en årlig återkommande inventering (10-25 maj) där man ska räkna alla våtmarksbundna fåglar enligt en fastställd metodik. Eftersom det var den första inventeraren som fastställde metodiken så är det bra om samma inventerare inventerar år för år så att inventeringen går till på samma sätt varje år. Resultaten skickas till Jesper Villaume som är inventeringsansvarig i ÖGOF som sedan skickar resultaten vidare till Lunds universitet. Tanken med inventeringen är att man ska kunna jämföra olika år och på så sätt kunna se hur det går för våra fåglar. Det är mycket enkelt att delta i inventeringen och det finns fortfarande många ställen kvar att inventera. Kontakta Jesper Villaume på jespervillaume84@gmail.com för mer information.

Ängshöksövervakning

Ängshök, hane. Foto: Clas Tornefjell

Ängshök är en rovfågel som har minskat kraftigt under de senaste åren. Den är idag rödlistad som starkt hotad och föremål för ett särskilt åtgärdsprogram. I Östergötland häckar arten ofta på åkermark och skörd under artens häckning utgör här det största hotet. Det är därmed viktigt att spara ett oslaget område runt boplatsen. För detta krävs kännedom om var arten häckar och information till lantbrukare, samt vid behov ersättning av utebliven skörd. Under häckningssäsongen 2016 fick Collin Messer i uppdrag av länsstyrelsen att eftersöka och övervaka häckande ängshökar i Norrköpingstrakten. 

Fågeltornskampen

Leonardsbergs fågeltorn. Foto: Malin Larsson

Fågeltornskampen startade 2011 efter en finsk evenemangsmodell – ”Battle of Towers”. Fågeltornskampen går i korthet ut på att under den lördagen som infaller mellan 3 och 9 maj bemanna svenska fågeltorn med lag som ska räkna alla fågelarter som hörs och ses. Under åtta timmar, från 05:00 till 13:00, räknas varje art som en poäng, hörd eller sedd av minst två av deltagarna i respektive fågeltorn. Lagen består av 3-8 medlemmar. Resultatet rapporteras till SOF (se även deras hemsida). Besökare är varmt välkomna då meningen med evenemanget är att ta tillfället i akt sprida fågelintresse till en inbjuden allmänhet och göra dem delaktiga i kampen. Här finns alla möjligheter att diskutera fåglar, fågelskydd och biologisk mångfald.

Rapporter

Ängshöksövervakningen 2016

Två häckande par blev lokaliserade och en skyddsinsats sattes igång. Häckningsresultat blev ett misslyckat häckningsförsök och en lyckad häckning med…

Läs mer

Fågeltornskampen 2016

Detta år kom Norrköpings egna Leonardsberg på delad första plats (i Sverige!) med 103 arter! Svensksundsviken noterade 90 arter (fjärde…

Läs mer